این واکنش در دقایق ابتدایی بازی انجام شد و ایران را از یک گل حتمی نجات داد.

بیرانوند در این بازی عملکردی قابل قبولی داشت و چندین موقعیت خطرناک را از قطر گرفت.
واکنش او در دقیقه 5 بازی، یکی از بهترین واکنش های او در این بازی بود.
شوت بازیکن قطر با قدرت زیادی زده شد و بیرانوند با یک شیرجه بلند، توپ را به بیرون دروازه دفع کرد.