جبهه اصلاحات ایران در انتخابات اسفند ماه در تهران لیست ارائه نخواهد کرد.

این تصمیم به دلیل شرایط موجود و براساس راهبرد انتخاباتی و مصوبه مجمع عمومی جبهه اصلاحات اتخاذ شده است.
جبهه اصلاحات در استان‌ها بر اساس راهبرد انتخاباتی جبهه در خصوص ارائه لیست تصمیم‌گیری خواهند کرد.