سوال درباره انتخاب داور کویتی برای بازی قطر

اشاره به ضرر تیم ملی از برنامه‌ریزی مسابقات و 72 ساعت استراحت
مثال از عدم مهربانی VAR در بازی با ژاپن
عدم شفافیت در انتخاب داور کویتی برای بازی قطر
تاکید بر انتظار عدالت و فیرپلی از AFC