اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

نام و هویت خبرنگار سابق و سایت خبری منتشر نشده است.
زمان دقیق بازداشت و بازرسی مشخص نیست.
نوع اتهامات و دلایل بازداشت و بازرسی نیز مشخص نشده است.
مقامات قضایی هنوز به طور رسمی در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.