اعضای شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت کردند.

اعضای شورای نگهبان در جلسه‌ای برگزار شده درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به بررسی وضعیت این داوطلبان پرداختند.اعضای شورای ن