بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳.۲ درصد و کاهش نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد روبرو خواهد شد.

بانک جهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری با رشد ۳.۲ درصد روبرو خواهد شد.پیش‌بینی شده است که نرخ تورم نیز از ۴۸.۵ درصد در سال گذشته به ۳۵.۳ درصد در سال جاری کاهش یابد.