علت حادثه: طوفان شن

بعد از ظهر امروز (جمعه، 2 February 2024)
سه دستگاه خودرو تریلی و سواری
برخورد در جاده انار به یزد