هنوز گلی در بازی ایران و قطر به ثمر نرسیده است.

بازی ایران و قطر در حال حاضر در جریان است و تاکنون هیچ گلی به ثمر نرسیده است.
هر دو تیم موقعیت های گلزنی داشته اند، اما نتوانسته اند از آنها استفاده کنند.
بازی تا حدودی متعادل است و هر دو تیم در تلاش برای گلزنی هستند.