نیروهای امنیتی و امدادی در محل حاضر هستند.

زمان دقیق تیراندازی مشخص نشده است.
نوع سلاح و تعداد مهاجمان هنوز مشخص نیست.
وضعیت زخمی ها وخیم گزارش نشده است.
تحقیقات برای یافتن علت تیراندازی ادامه دارد.