وزیر کشور اعلام کرده است که بخشی از فرآیندهای انتخابات در ایران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

اقدام برای اخذ رای الکترونیک در برخی از حوزه‌های انتخاباتی پیشنهاد شده است.تصمیم نهایی در این خصوص بعد از ارائه نظر شورای نگهبان قطعی خواهد شد.وزارت کشور در روند تایید صلاحیت‌ها دخالت نخواهد داشت و این امر جز اختیارات خاص شورای نگهبان است.